Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 http://www.opsinfo.pl/a10/files/472_80101201038_Dz.U.2015.163_ze_zm_do2015.1830.pdf

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 http://www.opsinfo.pl/a10/files/474_80101203317_Dz.U.2015.332_ze_zm_do2015.1830.pdf

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 http://www.opsinfo.pl/a10/files/476_71102131647_Dz.U.2015.1390.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 http://www.opsinfo.pl/a10/files/1041_70903112528_ps-kwoty-2015-1058.pdf

 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

http://www.opsinfo.pl/a10/files/875_70902113044_M.P.2013.1024_ze_zm_do2014.671.pdf

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

http://www.opsinfo.pl/a10/files/495_80101224046_Dz.U.2015.114_ze_zm_do2015.1830.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1061_80109143310_sr-2015-2284-tryb-sr.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1042_70903112744_sr-kwoty-2015-1238.pdf

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

http://www.opsinfo.pl/a10/files/504_80222091011_Dz.U.2016.169.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1062_80109143458_fa-2015-2229-tryb-fa.pdf

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

http://www.opsinfo.pl/a10/files/508_70703143332_Dz.U.2014-1015_ze_zm-do2015-396.pdf

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

http://www.opsinfo.pl/a10/files/509_70902111201_Dz.U.2013.966_ze_zm_do2015.693.pdf

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

http://www.opsinfo.pl/a10/files/935_80107115203_Dz.U.2014.1863_ze_zm_do2015.1359.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

http://www.opsinfo.pl/a10/files/936_70101212146_kdr-us-rozporzadzenie-2014-954.pdf